THE FOCUS 2009

2009

Three wooden boxes with graphic and light, size of box in the middle is 150x 150cm, boxes on sides 60×60 cm

I have used the analogy of conflict in Rwanda from 1994 as a result of a non-programmatic solution to the Slovak ethnic groups. Pseudoscientific thesis from the early 20th century about the predisposition, intelligence and hierarchy resulted in genocide between Hutus and Tutsi ethnic groups. Millions of people were murdered in one hundred days. This event is still not very well known in comparison with the events of World War II. The installation is made out of three symbolic x-ray consoles. The central one is questioning the elementary differentiation, such as race, gender, education, job position. The text guides the viewer to participate in the process of determining the differences, referring to the practice of research, so in the end there is a experience of the absurd action. The skeleton, as a symbol of anthropological research, is digitally composed out of many X-ray images from surgery archives. Therefore it is not possible to determine the race or features related to the individual. The side boxes display information about the genocide in Rwanda. The objective of this installation is to demonstrate the process sequence in which the word (text) becomes the action. The output is realized in the form of citylight in the public space of Banska Bystrica. Materials: digitally manipulated X-rays, wooden boxes. Dimensions: 160×160 cmcentral, smaller boxes on the sides of 65x65cm. Turned off installation appears as a black reflective surface.

Konflikt z roku 1994 v Rwande som použil ako následok a analógiu k slovenskému neprogramovému riešeniu etnických skupín. Pseudovedecké tézy zo začiatku 20 stor. o predispozíciách, inteligencii a hierarchií vyústili do genocídy medzi etnikom Hutu a Tutsi. Za sto dní bolo zavraždených milión ľudí. Táto udalosť je stále málo známou v porovnaní s udalosťami druhej svetovej vojny. Inštalácia je zostavená z troch symbolických RTG svetelných pultov. Centrálny obsahuje otázky elementárnej diferenciácie rasy, rodu, vzdelania, pracovnej pozície. Text navádza diváka, aby sa zúčastnil procesu určovania rozdielov, odkazujúc na praktiky výskumu, aby v závere nadobudol pocit absurdnosti konania. Kostra ako symbol antropologického výskumu je digitálne poskladaná z množstva RTG snímok archívu chirurgie. Nie je teda možné určiť rasu či črty vzťahujúce sa k jednotlivcovi. Postranné boxy zobrazujú informácie o genocíde v Rwande. Inštalácia si za cieľ kladie demonštrovať postupnosť procesu, v ktorom sa slovo (text) stáva činom. Výstup je realizovaný formou citylightu vo verejnom priestore Banskej Bystrice. Materiály: digitálna manipulácia RTG snímok, drevené boxy. Rozmery: centrálny 160x160cm menšie boxy po stranách 65x65cm. Zhasnutá inštalácia je čiernou odrazovou plochou.