THE CONSTRUCTION 2009

2009

Monotype print of the motors and bicycles components

150 x 150 cm

The concept of my work is based on the human´s need -construct. Graphical technique for monotype print I used part of motor bikes and cars, which are part of a comprehensive design functionality of „the machine“. To „the machine“ construction I liken religious and political structures and dogmas, whose functioning and fundamental principles destabilize society to fragments her on a community and creating unintended negative image of specific countries. The cycle of my graphics is appealing to the intelligence, education, ability to make an informed and rational reflect argue, which may prevent completion of these politico-religious structures and thus eliminate the consequences of restricting individual freedom and awareness. Graphic print in its visual, offering insight onto human as a construct of the time, made from parts engine cars, bikes and X-Ray images is for me the epitome of design „machine“-the rules of religion and politics rooted in man. History supersaturated with their pressure and scrutiny has created a population of hardly changeable features of hereditary religious .In spite of human intelligence is very difficult to break free from their influence. The technical component become a symbolic fragment of the gearing to me ,and personality of a person I understand how its equivalent, which with its nature may contribute to the completion- negative or positive „construction“ in favor for or against the company. Graphic output: series prints (monotype prints-vector components of bicycles and motor vehicles) combined with X-ray images in digital postproduction treatment.

Cyklus grafík je apelom na inteligenciu, vzdelanie, schopnosť racionálne reflektovať a
fundovane argumentovať, čo môže zabrániť kompletizácii týchto politicko-náboženských konštrukcií a
eliminovať tak dôsledky obmedzujúce slobodu a informovanosť jednotlivca.
Grafické tlače vo svojom vizuále ponúkajú pohľad na človeka ako konštrukt doby, vyhotovený zo
súčiastok motorov áut, bicyklov a RTG snímkov, a sú pre mňa stelesnením konštrukcie
„stroja“-pravidiel náboženstva a politiky zakorenených v človeku. História presýtená ich tlakom a
kontrolou vytvorila populáciu s ťažko menitelnými dedičnými náboženskými črtami, a aj napriek
inteligencii sa človek len veľmi ťažko oslobodzuje od ich vplyvu. Technická súčiastka sa pre mňa stáva
symbolickým fragmentom súkolia a osobnosť človeka chápem ako jej ekvivalent, ktorý môže prispieť
svojim charakterom ku kompletizácii negatívnej alebo pozitívnej „konštrukcie“ v prospech alebo
neprospech spoločnosti.