D-S11ZJ 2011

2011

Wooden box, graphic, glass, light turning on by the moving viewers detection.

The installation is based on the aesthetics of propaganda materials-posters, leaflets, rhetoric, animated films that keep the conflict alive on the psychological level. Their visual makes the real danger relative, changes the story to “adventure“. D-S11ZJ is focused on the form of communicating media in this order: Promotion, absorption, identification, design. Collage combines satellite Google Earth images of countries and cities with the ongoing social conflict, managing institutions in contrast with documentary photographs of war history of the 20th century, which together form the shape of lying man. Map size-figure corresponds to the real dimensions of the author (180 cm) and it is a self-reflection of consumer of information who is thrown into the process of continuous selection. The top glass becomes a mirror when the object is turned off. Playful form of installations purposely leads the viewer to perceive the object as a game machine, or a strategic map for the conduct of military operations. Installation dimensions are based on real box for transporting weapons 195x70x90cm. The object is designed for placement in public space. D-S in the title is disinformation, destabilization, deconstruction …. 2011, ZJ initials of the author.

Inštalácia vychádza z estetiky propagandistických materiálov-plagátov, letákov, rétoriky, animovaných filmov, ktoré udržujú konflikt živý v psychologickej rovine. Ich vizuál relativizuje reálne nebezpečenstvo, mení ho na príbeh-„dobrodružstvo“. D-S11ZJ sa zameriava na formu oznamovacieho média v nadväznosti: propagácia, absorpcia, stotožnenie, prevedenie. Koláž kombinuje družicové Google Earth snímky krajín a miest s prebiehajúcimi spoločenskými konfliktami, riadiace inštitúcie v kontraste s dokumentárnymi snímkami vojnovej histórie 20. storočia, ktoré spolu vytvárajú podobu ležiaceho človeka. Veľkosť mapy-figúry odpovedá reálnym rozmerom autora (180cm), je autoreflexiou konzumenta informácií, ktorý je vrhnutý do procesu neustálej selekcie . Vrchné sklo sa mení na zrkadlo, ak je objekt zhasnutý. Hravá forma inštalácie zámerne vedie diváka objekt vnímať ako herný automat, či strategickú mapu pre vedenie vojenských operácií. Rozmery inštalácie vychádzajú z reálneho boxu na prepravu zbraní 195x70x90cm. Objekt je určený pre umiestnenie vo verejnom priestore. D-S v názve znamená dezinformácia, destabilizácia, deštrukturalizácia…. rok 2011, ZJ iniciály autora.