THE FUNERAL 2011

2011

Performance

Statue No. 5 – The Funeral is name of the last of a series of public events Sklupturistika art project. The intervention itself consisted of „staged funeral“, faceless statue from the former regime, accompanied by live music. The aim of the project was to stimulate a public debate, perhaps the personal attitude of citizens to value art sculptures. Also to encourage the perception of the quality of results of public space in relation to the artistic expression of the planned projects in it, and also at the same time cause the need for the public to respect their synergistic dimension to the space. The whole funeral is association of a citizen´s apathy towards cultural and social space.

Socha číslo 5 – POHREB je názov poslednej verejnej akcie zo série umeleckého projektu
Sklupturistika. Samotná Intervencia pozostávala z “ inscenovaného pohrebu“ anonymnej sochy
bývalého režimu v sprievode živej hudby. Cieľom projektu bolo vyvolať verejnú diskusiu, možno
osobný postoj občanov k výtvarnej hodnote skulptúry, a podnietiť vnímanie kvality prepojenia
verejného priestoru vo vzťahu k umeleckému vyjadreniu plánovaných projektov v ňom, a súčasne
vyvolať u verejnosti potrebu rešpektovať ich synergický rozmer pre daný priestor. Samotný pohreb
je asociáciou apatie občana voči kultúrnemu a sociálnemu priestoru.

SCULPTURISTIKA Trenčín 4. – 12. Augusta 2011

http://sculpturistika.cesnak.org/