Gambling with education

The installation consists of the basic school inventory (chair, blackboard, notice board, cheat sheets). In spite of the fact that schools have plenty of up-to-date technologies available today, the very concept of education in Slovakia has remained the same for several decades now. One of the functional algorithms of a successful education model in the world is the cooperation among psychologists, neuroscientists and teachers. This is a kind of formula we are missing.
We materialise education through a metaphor of an illustrative teaching aid, a “vessel-ship-water bike” which, if fulfilling its function to deliver education, is an almost invisible part of the structures we are living in. On the contrary, in the event of constant neglect of regular maintenance – the outdated method of conveying knowledge – its ability to compete with the other European countries will be limited. Intentionally, the “Learning through Play” object is installed in a public space on a wooden support, like a ship waiting to be repaired in the ship docks, to be able to set off towards knowledge. Through a reform, the old vessel could turn into an education up-to-date for the times it is floating in. The cheat sheets of students in various subjects placed on the on-board orientation board illustrate the volume of memorised data and the method of knowledge acquisition. The current condition should be a signal – a cheat sheet for the managing institution how to deal with education more efficiently and with a long-term vision. The short-term provisional solutions with a 2-year time horizon are equally inefficient as is the vessel reconstruction for 2 years of operation.

Inštalácia je zostavená zo základného inventára školy (stolička, tabuľa, nástenka, ťaháky ). Napriek tomu, že školy v súčasnosti disponujú množstvom aktuálnych technológií, koncepcia samotného vzdelávania ostáva nemenná niekoľko uplynulých dekád. Jedným z funkčných algoritmov úspešného modelu školstva vo svete je spolupráca psychológov, neurovedcov a učiteľov. Nám takýto vzorec chýba. Školstvo zhmotňujeme metaforou názornej učebnej pomôcky „plavidlo-vodný bicykel“, ktoré, ak plní svoju funkciu doručiť, respektíve sprostredkovať vzdelanie, je takmer neviditeľnou samozrejmosťou štruktúr v ktorých žijeme. Naopak, dlhodobým zanedbávaním pravidelnej údržby-neaktuálny spôsob sprostredkovať poznanie-obmedzí jeho možnosť konkurovať ostatným európskym krajinám. Objekt „škola“ je zámerne inštalovaný vo verejnom priestore na drevených podperách, ako loď čakajúca na opravu v lodných dokoch. Po reforme by sa zo starého vodného bicykla malo stať školstvo aktuálne dobe, v ktorej pláva. Ťaháky študentov z rôznych predmetov umiestnené v informačnej tabuli pri objekte ilustrujú množstvo memorovaných dát a spôsob nadobúdania poznania. To vytvára obraz, ktorý by mal byť návesťou-ťahákom, pre spravujúce inštitúcie, ako efektívnejšie a s dlhodobou víziou riešiť školstvo. Krátkodobé provizória s časovým horizontom 2 rokov sú rovnako neefektívne, ako rekonštruovať plavidlo na dva roky prevádzky.

Curated by Palo Múdry