Developer

Múzeum umenia Olomouc foto. Zdeněk Sodoma.

Pre projekt vzťahujúci sa k  osobe Jozefa Jankoviča sme vybrali dve intervencie. Prvou je transformácia sochy Jánošíka. Vizualizuje pohrávanie sa s kultúrnou identitou tvorbou mýtov, kultov osobností a ekonomickou prosperitou (napr. najvyššia produkcia automobilov v Európe), preferovaná merateľnosť výsledkov prostredníctvom grafov a štatistík. Geometricky štylizovaná socha Jánošíka je doplnená kolesami automobiliek. Zámerne je koncipovaná eklekticky s pop kultúrnym odkazom generovať zisk. 3D objekt je umiestnený do virtuálneho prostredia Terchovej na strednom Slovensku. Následne sú v zmenšenej mierke ako papierové modely zaslané krajinám spravujúcim inštitúciám. Autorom Pôvodnej sochy je Ján Kulich, ktorý v totalitnom období viedol VŠVU.

Druhou intervenciou je trenčianska plaváreň, miesto, pre verejnosť vybudované v roku 2010 bez prípojky na vodu až do roku 2017. Tento spôsob budovania bol uverejnený aj v médiách v U.S.A. Našou intervenciou v tomto mieste je vytvorenie chýbajúceho elementu vody. Pôdorys bazénov sme zdvihli do výšky budov ako pripomienku 7 rokov chýbajúcej vodnej masy.

Projekt Sculpturistika sa venoval fenoménu skultúrnenia verejného priestoru dielami vytvorenými v totalitnom období. Tento projekt si  kladie otázku, ako k týmto dielam pristupovať v ich súčasnej podo- be, a ako ich vníma súčasná spoločnosť. Podrobný popis projektu Sculpturistika a jednotliví autori / http://sculpturistika.cesnak.org/

We selected two interventions for the project related to the personality of Jozef Jankovic. The first is the transformation of the Janosik statue. It visualizes tinkering with the cultural identity, myth-making, cults of personality and economic prosperity (e.g. highest car production in Europe), preferred measurability of results through graphs and statistics. The geometrically stylized statue of Janosik is complemented by automobile wheels. It is deliberately conceived eclectically with a pop culture message to generate profit. The 3D object is placed in the virtual environment of Terchova in central Slovakia. It is then sent to the country’s administrative institutions in form of paper models on a reduced scale. The original sculpture was made by Ján Kulich, who headed the AFAD during the totalitarian period.

The second intervention is the Trencin swimming pool, a public place built in 2010 without a water connection until 2017. This method of construction was also published in the media in the USA. Our intervention in this place is to create the missing element of water. We raised the floor plan of the pools to the height of the buildings as a reminder of the 7 years of missing water mass.

The Sculpturistika project was dedicated to the phenomenon of culturalisation of public space by artworks created during the totalitarian period. This project asks how to approach these works in their current form as perceived by contemporary society. For detailed description of the Sculpturistika project and individual authors see /
http://sculpturistika.cesnak.org/

http://www.muo.cz/en/jozef-jankovic–1509/