TRANSFORMATION 2015

Projekt: Transformácia je parazitným gestom pre ( sochu, maľbu, inštalácie, architektúru, digitálne média…). Cieľom nie je zasiahnuť do fyzickej formy pôvodných diel, ale aktuálne zmeny v kultúrno-spoločenskom dianí vizualizovať prostredníctvom 3D. Google earth aplikácia je prostredím umožňujúcim napr. virtuálnu prehliadku svetových metropol. My v ňom vidíme priestor pre vyjadrenie, možnosť v ňom intervenovať. Prostredníctvom sociálnych sieti, internetu a fenoménu SHARE potom tieto intervencie distribuovať.

Project: Transformation is a parasitic gesture for (sculpture, painting, installation, architecture, digital media…). The goal is not to interfere with the physical form of the original works, but to visualize the current changes in cultural and social events through 3D. The Google Earth application is an environment allowing, for example, a virtual tour of the world’s metropolises. We see it as a space for expression, an opportunity to intervene therein. Through social networks, the Internet and the SHARE phenomenon, we can then distribute these interventions.