THIS IS NOT 2014

Toto nie je slovenská vlajka! Toto nie je štát! Toto neznamená kresťan! Toto je heterostereotyp!

Videoprojekcia vlajky, redukovaná na základné atribúty, trikolóru nahrádzajú linajky, do ktorých mohol divák vpísať vlastný postoj. Vlajky sú doplnené obsahom preambuly v protiklade k ich názvom. Proces trvania výstavy si za cieľ kladie „storyboard“ – text, ktorý ostáva na stene bez projekcie vlajky, ako inštruktáž adresovaná inštitúciám spravujúcim krajinu, upozorňuje na prijímanie kontraproduktívnych zákonov (napr. zákon o rodine). Rozmery 120×80 cm, 90×80 cm vo výstavnom priestore. Projekcia je určená aj pre verejný priestor.

This is not the Slovak flag! This is not a state! This does not mean Christian! This is a heterostereotype!

A video projection of the flag, reduced to its basic attributes, the tricolour replaced by lines
the viewer could write their own attitude in. The flags are accompanied by the content of the
preamble in contrast to their names. The exhibition duration process aims at a “storyboard” – a
text that remains on the wall without the projection of the flag, as a briefing addressed to the institutions governing the country, drawing attention to the adoption of counterproductive laws (e.g. the Family Law). Dimensions: 120x80cm, 90x80cm in the exhibition space. The projection is also intended for public space.

2014

Video Installation and participative project with audience.

„The Window „reflects the logical visual perception of the participants on seemingly clearly defined shape, and works with the degree of clarity. . Output is Giff animation .

„Okienko“ reflektuje logické vizuálne vnímanie participantov na zdanlivo jasne definovaný
tvar, a pracuje s mierou zrozumiteľnosti.

https://www.nastupiste.sk/fotogaleria/09-2014-2/