Collective mental topography 2016

Video duration 12:58 min.

Zovinec Bros. (Martin Žovinec and Žovinec Joseph) brothers and co-authors have developed spontaneously their own way of traveling and discovering places, which at a certain point became the focus of their work. Their individual tourism was formed gradually and randomly at different life situations, journeys and opportunities, as the accompanying program. Later this traveling developed purposefully, choosing a wider geographical area, followed by an intuitive search for objects (wrecks, factories, world architecture etc.).

The choice of location or the path is based on random links at a particular location at a specific time and then the subsequent (post-production) tracing information. Author’s approach is to discover the local topography (topography method), based on the immediate experience of the site in real time, without any of the forward-stories, or historical context. Thus they create their own picture of the historical events that are fixed in the memory by ingrained experience with a particular location. This process is recorded in their files of images and videos, simple site-specific performative actions and spontaneous situations. The motivation for the author´s creation is exploring the world and also its borders and limits.
The “collective mental topography” project is another free continuation of traveling in this processional piece, which took place at the festival in the form of site-specific action with an interactive overlap. The authors specifically mapped before specified place in their own way, exploring the topographical limits. Directly in Nove Mesto nad Vahom Zelena Voda they were looking for ways to get to know the place, which resulted in several outputs. In the first phase of the project authors themselves have mapped area around the largest lake by night swimming and a series of dives into the deepest recommended places. This process is recorded using GPS coordinates and video on Gopro.
In the second phase of the project authors developed the work in interactive and social way, by inviting the visitors of the festival to join the mapping by themselves. Festival visitors were directly in touch with the authors, who told them to download their applications that can record their movement around the festival on the map using GPS coordinates. These routes created a temporary community . These routes and author´s own recordings gave a base for double projection representing two types of exploring the place.
On one side is a video montage of individual mapping of authors based on the search grid reference border, although equally based on information from the locals, therefore including direct exploring of local communities. The second part of the work is an animated video created by the paths and trails of visitors of Galotafest 5th to 7th 8, 2016. It is the image of the temporary community of visitors that happend on the place. Obtained information that created the work, although measurable, but are created individually and intuitively. The work is the result of a continuous process of artistic creation of two partners, based on an individual approach in obtaining an image of the world, finding their own limits and space limits in real particular time.

Žovinec Bros. (Martin Žovinec a Jozef Žovinec) bratia a spoluautori si spontánne v
priebehu života vytvorili vlastný spôsob cestovania a objavovania miest, ktorý sa stal v istom
bode ťažiskom pre ich tvorbu . Ich individuálny turizmus sa formoval postupne a náhodne pri
rôznych životných situáciách, cestách a príležitostiach ako sprievodný program. Neskôr sa
toto cestovanie rozvinulo čiastočne cielene, výberom širšej geografickej oblasti a následným
intuitívnym hľadaním objektov (vraky lodí, továrne, svetová architektura atď.).
Výber miesta, alebo cesty je postavený na základe náhodných súvislostí na konkrétnom
mieste v konkrétnom čase a až potom následným (postprodukčným) dohladávaním
informácií. Autorský prístup spočíva v poznávaní miesta topograficky (topografickými
metódami) a na základe bezprostrednej skúsenosti s miestom v reálnom čase, bez
akýchkoľvek dopredu-daných príbehov, či historických súvislostí. Takto si vytvárajú vlastný
obraz o historických udalostiach, ktoré sa fixujú do pamäti zažitou skúsenosťou s konkrétnym
miestom. Tento proces zaznamenávajú do vlastného archívu v podobe fotografií a
videozáznamov jednoduchých site-specific akcií a performativnych spontánych situácií.
Motiváciou pre tvorbu je v tomto prípade pre autorov ako spoznávanie sveta, tak aj vlastných
hraníc a limitov.
Projekt „ kolektívna mentálna topografia“ je ďalším voľným pokračovaním či variantou
cestovania v tomto procesuálnom diele, ktorý sa odohral na festivale v podobe site-specific

akcie s interaktívnym presahom. Autori cielene mapovali dopredu zadané miesto vlastným
spôsobom, skúmaním jeho topografických limitov. Priamo v areáli zelenej Vody pri Novom
meste nad Vahom hladali možnosti ako miesto poznať, čo vyustilo do niekoľkých výstupov. V
prvej fáze projektu oblasť autori samí zmapovali behom okolo najvačšieho jazera, nočným
plávaním a sériou ponorov do odporúčaných najhlbších miest. Tento proces zaznamenávali
pomocou GPS súradníc a videozáznamom na Gopro.
V druhej fáze projektu autori počas konania festivalu dielo rozvinuli interaktívnym a
sociálnym spôsobom, kedy vyzvali návštevníkov festivalu aby sa pripojili k spoločnému
mapovaniu vlastným pohybom po areáli. Návštevníci festivalu boli priamo v kontakte s
autormi, ktorí ich oslovovali aby si stiahli aplikáciu , ktorou mohli zaznamenať na mape
pomocou GPS súradníc svoj pohyb po festivale. Z takto získaných trás dočasnej komunity,
ktorá na mieste vznikla a vlastných záznamov autori vytvorili dvojprojekciu predstavujúcu dve
roviny spoznávania miesta. Na jednej strane je zostrih videozáznamu individuálneho
mapovania autorov na základe hladania hraničných topografických udajov, aj keď rovnako
vychádzajúce z informácií od tzv. „domácich“ čiže priamym poznávaním miestnej komunity .
Druhú časť diela predstavuje animované video vytvorené z vlastných trás a trás
návštevníkov festivalu Galotafest 5.-7. 8 2016. Je obrazom pohybu dočasnej komunity
návštevníkov, ktorá na mieste vznikla. Získané informácie, ktoré dielo tvoria sú síce
merateľné, ale sú vytvorené individuálne a intuitívne. Dielo je výsledkom súvislého procesu
tvorby autorskej dvojice, založeného na individuálnom prístupe v získavaní obrazu o svete,
hľadaní vlastných limitov a limitov miesta v reálnom konkrétnom čase.
Text: Lucia Kotvanová / kurátorka a organizátorka Galota art projekt.
„Collective mental topography“

Text: Lucia Kotvanová / Curator and organizator of Galota art project
Translation: Lenka Kuricová