Coming soon

VIsualisation of work in progress

foldingobjects #terrain #graphpies #statistics #circles #satelliteimages #traveling #home #familytreewatterlevel #circleseries #fabric #canvas #drawing #paperobjects #3dmodels #portablebuenosaires #tent #caravan #geometricabstraction #scent #shipwreck

Kľúčové slová insta-prezentácie opisujú súčasne obsah aj formu série štyroch skladacích kruhov,
realizovaných v rôznych materiáloch (zložiť, prezentácia, rozložiť, premiestniť sa na iné miesto
prezentácie). Téma ULDH (UNIDENTIFIED LIQUID DEFINITION of HOME) !?
Séria štyroch kruhov – kruhových výrezov zo zažitej reality obsahuje kresbu, architektúru a prírodné
celky v zmenšenej mierke. Je na divákovi, či si ponechá odstup satelitného snímku a vníma iba
estetické štruktúry kruhov, alebo sa ponorí hlbšie do diania v „Petriho miske“ a projektuje do nich
vlastnú činnú existenciu utkvelú v pamäti. Záleží na makro-mikro pohľade.
Priestor pre inštaláciu: miestnosť, kam by bolo možné na stenu vedľa seba inštalovať 4 kruhy
s priemerom jedného 231 cm + možné variácie 3 kruhov inštalovaných na stene, 1 kruh na podlahe.

The insta-presentation keywords simultaneously describe the content and form of a series of
four folding circles executed in different materials (fold, present, unfold, move to another
place of presentation). Topic ULDH (UNIDENTIFIED LIQUID DEFINITION of HOME)!?
A series of four circles – circular cut-outs from the experienced reality contains drawing,
architecture and natural units in a reduced scale. It is up to the viewer whether they keep
the distance of the satellite image and only perceive the aesthetic structures of the circles,
or delve deeper into the action in the “Petri Dish” and project their own active existence
imprinted in memory into them. It is up to the macro-micro view.
Installation space: room with possibility to install 4 circles on the wall side by side with a
diameter of 231 cm each + possible variation of 3 circles installed on the wall, 1 circle on the
floor.